Patriots JerseysRavens Jerseygiant jerseysMinnesota Vikings JerseysNew Orleans Saints Jerseywashington redskins jerseysGreen bay packers jerseysDenver Broncos JerseysPatriots JerseysRavens Jerseygiant jerseysMinnesota Vikings JerseysNew Orleans Saints Jerseywashington redskins jerseysGreen bay packers jerseysDenver Broncos Jerseys

Onze algemene voorwaarden

Deze zijn bij elke bestelling van toepassing

Artikel 1- algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen in de webshop babygadgets.be. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en babygadgets, middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden. In de verkoopsvoorwaarden is de 'verkoper' music-stream EZ; de 'koper' de persoon, firma of vennootschap die de bestelling heeft geplaatst of met wie de overeenkomst wordt aangegaan; de 'goederen', producten en diensten die door de verkoper aan de koper worden of zullen worden geleverd; de 'overeenkomst', elke overeenkomst gesloten tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de goederen; en de 'website', de website van waarop de goederen aangeboden worden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met babygadgets zijn overeengekomen.

1.3 Elke overeenkomst zal persoonlijk zijn tussen de koper en de verkoper en kan door geen van de partijen worden overgedragen aan een derde zonder de schriftelijke goedkeuring van de andere partij. De verkoper behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken alle schuldvorderingen, eisen, verwante rechten en zekerheden met betrekking tot elke overeenkomst te verkopen of over te dragen aan een derde.

 

Artikel 2 - vermelde prijzen

2.1 De goederen zullen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling van de goederen wordt geplaatst. De prijzen die de verkoper hanteert zijn steeds totaalprijzen. Dit wil zeggen: altijd inclusief BTW en andere belastingen of lasten opgelegd door de overheid. De prijzen zijn enkel geldig voor België en Nederland en kunnen door opgelegde belastingen of lasten anders zijn in andere landen. Er wordt enkel in België en Nederland geleverd door babygadges.

2.2 Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke goederen afwijken van de totale prijs van de goederen vermeld op het bestelformulier, de orderbevestiging of de factuur. Enkel de totale prijs is geldig.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen ingeval van een drukfout. Indien de overheid of een andere bevoegde instantie belastingen of andere heffingen met betrekking tot de verkoop of levering oplegt, wijzigt of afschaft, kan de verkoper de prijs overeenkomstig aanpassen op elk ogenblik mits schriftelijke kennisgeving aan de koper.

2.4 De vermelde prijzen zijn steeds in EUR (euro).

 

Artikel 3 - levering

3.1 Bestellingen van de koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper (via e-mail). Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, met inbegrip van het vragen van een voorschot op de prijs van de goederen.

3.2 De leveringsdatum door de verkoper opgegeven in een bevestiging of aanvaarding van een bestelling door de koper wordt geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven en is niet bindend. Partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin, na een bevestiging of aanvaarding van een bestelling waarop een verwachte leveringsdatum staat opgegeven, wijzigingen in de beschikbaarheid van de goederen de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst. babygadgets kan onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, om welke reden dan ook, veroorzaakt door leveringspartner bPost.

3.3 De verzending van de aangekochte producten gebeurt steeds door bpost. Bij een verzending via bpost worden alle risico's (verlies, diefstal, beschadiging) overgedragen op de koper vanaf de inbezitname van het goed door de koper. De koper draagt het risico bij het transport van de gekochte goederen. babygadgets betaalt de door de koper gemaakte kosten niet terug in geval van schade, verlies of diefstal tijdens het transport. Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

3.4 Onmiddellijk na de levering van de goederen zal de koper nagaan of de goederen in overeenstemming zijn met die weergegeven door de koper op diens bestelformulier en door de verkoper in de betreffende orderbevestiging. Binnen de twee werkdagen na levering van de goederen zal de koper eventuele gebreken aan de goederen melden aan de verkoper. Indien ook de verkoper een gebrek vaststelt aan de goederen, zal hij de goederen vervangen op zijn kosten. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper geen verhaal jegens de verkoper en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen.

3.5 Er wordt enkel binnen België en Nederland geleverd. Bij een bestelling met levering binnen België, waar babygadgets gevestigd is, wordt een verzendingskost van 4,50 EUR aangerekend. Bij een bestelling van 75 EUR of meer worden er geen verzendingskosten aangerekend. Bij een bestelling met levering in Nederland bedraagt de verzendingskost 8,50 EUR. Ook hier wordt er bij een bestelling van 75 EUR of meer een verzendingskost aangerekend.

 

Artikel 4 - verzaking

4.1 De koper heeft het recht om binnen de veertien dagen na bestelling van de goederen aan de aankoop van goederen te verzaken, en dit zonder opgave van reden. De koper richt hiertoe een aanvraag tot de verkoper binnen de vooropgestelde termijn. Goederen worden enkel onbeschadigd en in hun originele staat en verpakking teruggenomen. De verzendingskosten voor het terugzenden van de goederen zijn steeds ten laste van de koper. De koper krijgt de reeds voor de goederen betaalde som terugbetaalt of heeft de mogelijkheid om voor hetzelfde bedrag andere artikelen uit de webshop van babygadgets te kiezen.

 

Artikel 5 - waarborg

5.1 Behalve indien partijen anders overeenkomen, waarborgt de verkoper dat de goederen, bij normaal gebruik, in overeenstemming zijn met de productspecificaties die voor de goederen van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling van de goederen. Deze waarborg geldt voor een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen en omvat niet de gevolgen van normale slijtage, verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.

5.2 Indien de koper een beroep wil doen op de waarborg hierboven vermeld, richt de koper hiertoe een aanvraag tot de verkoper binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. De koper zal de goederen terugsturen en zal zelf het transport en de hieraan verbonden kosten regelen. De verkoper zal de goederen herstellen of vervangen, naar keuze van de verkoper. Goederen worden enkel onbeschadigd en in hun originele staat teruggenomen.

 

Artikel 6 - betaling

6.1 Behalve indien partijen anders overeengekomen, dient de koper de goederen te betalen bij de bestelling der goederen. Indien de klant een factuur wenst, dan wordt deze per e-mail verstuurd binnen de zeven dagen na ontvangst van de betaling.

6.2 De verkoper kan de goederen of onderdelen ervan die nog niet werden geleverd weerhouden, de levering van goederen onder andere mogelijke aanvaarde bestellingen annuleren of de aanvaarding van een toekomstige bestelling van de koper weigeren of opschorten.

6.3 De koper kan zijn betaling online uitvoeren via onze partner Ogone NV. Betaling is mogelijk met Visa, MasterCard, Maestro, KBC, CBC, Dexia, ING en Bancontact/Mr Cash (Fortis/ING/VDK Spaarbank/Dexia/KBC/Fintro/Axa). Een online betaling garandeert een snelle levering. De koper heeft ook de mogelijkheid om de betaling uit te voeren d.m.v. de traditionele (offline) overschrijving op de KBC-rekening van music-stream EZ. IBAN: BE76 7350 2268 9395, BIC: KREDBEBB. Wanneer de koper ervoor kiest om offline te betalen, moet hij rekening houden met een langere levertijd. De bestelling wordt verwerkt van zodra de te betalen som op de rekening  van music-stream EZ staat. Gemiddeld genomen duurt dit 1 à 4 werkdagen, wat een langere levertijd tot gevolg heeft.

 

Artikel 7 - eigendomsvoorbehoud

7.1 Niettegenstaande de levering van de goederen, zal de verkoper eigenaar blijven van de goederen tot op het ogenblik dat de koper de goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de verkoper heeft betaald. Vanaf de levering van de goederen draagt de koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.

 

Artikel 8 - overmacht

8.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-levering of uitstel van levering (rechtstreekse of onrechtstreekse) voortvloeiend uit overmacht, zelfs indien de oorzaak bestaat op het ogenblik van de bestelling door de koper of zich voordoet nadat de uitvoering door de verkoper om andere redenen vertraging heeft opgelopen.

 

Artikel 9 - wet en bevoegdheid

9.1 Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.

9.2 Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.

9.3 In geval van geschil zullen de partijen eerst de nodige acties ondernemen om het geschil in der minne op te lossen. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, zijn enkel de rechtbanken naar keuze van music-stream EZ bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

9.4 De persoonsgegevens die u in het kader van een bestelling meedeelt, zullen door ons enkel verwerkt worden in het kader van artikel 5 b) van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Meer bepaald zullen de gegevens enkel verwerkt worden met het oog op de uitvoering van een bestelling waarbij u partij bent of voor de uitvoer van maatregelen die aan het uitvoeren van die bestelling voorafgaan en die op verzoek van u zijn genomen. Conform de Wet van 8 december 1992 heeft u recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hoogstraat 139, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

9.5 babygadgets is een product van music-stream EZ met maatschappelijke zetel te Bomerstraat 6 bus 10, 3990 Peer en als ondernemingsnummer 0811.535.949.


HomeHome

Winkelmandje  

(empty)

FACEBOOK